მენიუ დახურვა

[EV0303] დავალება: პროექტის იდეა, დაგეგმვა და განხორციელება

ღია

კურსის ეს ნაწილი ყველაზე გრძელვადიანია და ეთმობა თქვენ მიერ სასწავლო აქტივობის საკუთარ კლასში განხორციელებას. ვიდეო ანიმაციების და/ან ბროშურების გამოყენებით დაგეგმეთ სასწავლო პროექტი ან კომპლექსური დავალება და განახორციელეთ იგი კლასთან. მხოლოდ ამის შემდეგ გადადით ამ კურსის შემდეგ გაკვეთილზე, სადაც უნდა შეავსოთ თვით-რეფლექსიის კითვარი.

 

კლიმატის ცვლილების და წყლის თემაზე სანიმუშოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს დავალებები.

დავალება III-V კლასებისთვის

  • მასწავლებელთან ერთად გაეცანი, როგორ წარმოიქმნება სათბური აირები და როგორ გაიფრქვევა ისინი ატმოსფეროში.
  • მოიფიქრე, როგორ შეიძლება დაზოგო ენერგია თქვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და, შესაბამისად, შეამცირო სათბური აირების გაფრქვევა.
  • შენი მოსაზრებები გაუზიარე ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, მასწავლებლებს და მათთან ერთად იმსჯელე ამ მოსაზრებების შესახებ.

 

დავალება VI-VIII კლასებისთვის

  • მეგობრებთან და მასწავლებელთან ერთად განიხილე სათბური აირების წარმოშობის ბუნებრივი და ანთროპოგენური (ანუ ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული) მიზეზები. შენი აზრით, რომელია ამ მიზეზთაგან უფრო მნიშვნელოვანი?
  • მეგობრებთან ერთად იფიქრე და გააანალიზე კლიმატის ცვლილების გავლენა შენი ქალაქის მომავალზე. მოამზადე პრეზენტაცია და წარუდგინე კლასს. მასწავლებელთან ერთად იმსჯელე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს შენს ქალაქში კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად / თავიდან ასაცილებლად.

 

დავალება IX-XI კლასებისთვის

  • მოიფიქრეთ, წყალთან დაკავშირებული რა ღონისძიებები შეიძლება გაატაროთ ინდივიდუალურად კლიმატის ცვლილებასთან ადაპტაციის მიზნით.
  • მოიფიქრეთ, წყალთან დაკავშირებული რა ღონისძიებები შეიძლება გაატაროთ ინდივიდუალურად კლიმატის ცვლილების შერბილების მიზნით.
  • მეგობრებთან ერთად მოამზადეთ ჯგუფური პრეზენტაციები განხილი საკითხებთან დაკავშირებით და იმსჯელეთ კლასში მასწავლებელთან ერთად.
უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 2: კლიმატის ცვლილება და წყალი