მენიუ დახურვა

[STB0202] დავალება

ღია

ამ დავალების შესრულება შეგიძლია სცადო დამოუკიდებლად, თუმცა, ასევე, შეგიძლია დაიხმარო ვინმე: მასწავლებელი, მშობელი, და-ძმა, მეგობარი.

  • მეგობრებთან და მასწავლებელთან ერთად განიხილე სათბური აირების წარმოშობის ბუნებრივი და ანთროპოგენური (ანუ ადამიანის საქმიანობით გამოწვეული) მიზეზები. შენი აზრით, რომელია ამ მიზეზთაგან უფრო მნიშვნელოვანი?
  • მეგობრებთან ერთად იფიქრე და გააანალიზე კლიმატის ცვლილების გავლენა შენი ქალაქის მომავალზე. მოამზადე პრეზენტაცია და წარუდგინე კლასს. მასწავლებელთან ერთად იმსჯელე, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს შენს ქალაქში კლიმატის ცვლილების უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად / თავიდან ასაცილებლად.
უკან:VI-VIII კლასები – წყლის გამოყენება > ციკლი 2: კლიმატის ცვლილება და წყალი