მენიუ დახურვა

[EV0604] თვით-რეფლექსიის კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 5: წყლის ხარისხის დაცვა