მენიუ დახურვა

[EV0504] თვით-რეფლექსიის კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 4: სიცოცხლე წყალში და წყალი ეკოლოგიაში