მენიუ დახურვა

[EV0204] თვით-რეფლექსიის კითხვარი

ამ გაკვეთილის დაწყებამდე ჯერ უნდა ჩაირიცხოთ კურსზე course

უკან:წყლის რესურსების მდგრადი მართვის სწავლება – კურსი მასწავლებლებისთვის > ციკლი 1: მდინარის აუზის გეოგრაფია